Partssammensatt utvalg behandler saker som gjelder forhold mellom den nye kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. I utvalget sitter tillitsvalgte fra sammenslåingskommunene og og politikere fra fellesnemndas arbeidsutvalg. Utvalgets oppgaver omtales i kommunelovens § 25.

PSU har følgende oppgaver:

  • PSU skal arbeide med hvordan de tillitsvalgte skal involveres på en god måte i beslutninger og i prosessen.

  • Uttale seg om overordnet personalpolitikk eller arbeidsgiverpolitikk

  • Uttale seg om overordnede personalstrategier

  • Uttale seg om arbeidsreglement

  • Uttale seg om personalpolitiske retningslinjer

  • Uttale seg om plansaker som omhandler det overordnede personalpolitiske området. Som eksempel på plan- og strategisaker er overordnet IA-arbeid og HMS.