Det er opprettet egen arbeidsgruppe for å utrede og foreslå administrativ organisering i nye Steinkjer kommune. Arbeidsgruppen hadde oppstartsmøte med prosjektleder Torunn Austheim den 1.februar 2018 for å avklare mandatet og for å få prosjektleders innspill / forventninger til det videre arbeidet.

Det viktigste grunnlaget for arbeidet i arbeidsgruppa vil være innspill fra alle arbeidsgruppene i avdelingene/enhetene som har gjennomført kartlegging.

Arbeidsgruppen har fått i oppdrag å selv legge opp arbeidet og prosessen. Det er lagt to  føringer for arbeidet: det må være en involverende prosess og arbeidsgruppen må ha ferdig sitt forslag til overordnet administrativ struktur senest 01.09.2018.

Arbeidsgruppen består av:

  • Anita Ulstad, leder
  • Per Morten Bjørgum
  • Grethe Waaseth
  • Anne Grethe Holm
  • Gisle Almlid Larsen
  • Iren Myklebust( tillitsvalgt Steinkjer)
  • Ingrid Blekastad (tillitsvalgt Verran)

Viktige elementer i det videre arbeidet knyttet til administrativ organisering er følgende:

-Prosessen skal være involverende. -I dette ligger det blant annet at arbeidsgruppen skal vurdere innspill som øvrige arbeidsgrupper har gitt gjennom sine delrapporter, samt gå i dialog med ledere og de ulike arbeidsgruppene i spørsmål knyttet til samarbeidslinjer og hensiktsmessig organisering( "Bottom up prosesser").

-Det skal legges vekt på at man i sitt arbeid og sine vurdering skal bygge en ny kommune, som kan innebære endrede strukturer og organisering sett i forhold til dagens organisering. Det er i tillegg viktig å videreføre/ videreutvikle hensiktsmessige løsninger fra dagens Steinkjer og Verran kommuner.

 

For arbeidsgruppen
Anita Ulstad