En av de viktigste oppgavene vi har når to kommuner skal bli én, er å sikre og utvikle lokaldemokratiet.

Et viktig mål i intensjonsavtalen om kommunesammenslåing mellom Verran og Steinkjer, er å utvikle lokaldemokratiet i nykommunen i aktivt samspill med innbyggerne.

Den nye kommunen skal ifølge intensjonsavtalen:

  • ta politisk ansvar for bolyst og lokalsamfunnsutvikling i hele kommunen. Se bolyststeinkjer.no.
  • utvikle et velfungerende nærdemokrati hvor innbyggernes medbestemmelse og involvering blir ivaretatt gjennom blant annet høringer, grendemøter, grendeutvalg og bruk av bolystteam
  • vurdere oppnevning av kommunedelsutvalg i den nye politiske styringsmodellen

Intensjonsavtalen sier også at kommunestyret i den nye kommunen skal ha 47 medlemmer, og kommunen skal organiseres etter formannskapsmodellen med hovedutvalgsstruktur og gjennomgående representasjon.

Prosjekt  igangsatt

Steinkjer og Verran deltar i prosjektet "Fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet i kommuner med sammenslåingsvedtak". Dette er et toårig prosjekt fra juni 2017, i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), for kommuner som arbeider med kommunesammenslåing.

I prosjektet legges det til rette for gode diskusjoner og utviklingsarbeid på flere måter:

  • Arrangere samlinger for politikere, prosjektledere og deltakere fra sivilsamfunnet
  • Tilby verktøy for å undersøke tilstanden for lokaldemokratiet i sammenslåingskommunene (jf. egen invitasjon fra KS)
  • Underveisevalueringer for bant annet å vurdere løsningsalternativer og overføringsverdien til prosjektkommunene
  • Tilskudd inntil 100 000 kroner per "nye kommune" til å arbeide med lokaldemokratiet fra det andre prosjektåret, 2018 (med forbehold om at Stortinget godkjenner dette)

Oppdateringer kommer
Informasjon om arbeidet med lokaldemokrati i nykommunen vil legges ut fortløpende på disse sidene.