Kommunal- og moderniseringsdepartementet skriver at departementet har forståelse for ønsket fra Verran kommune om å få med seg næringsvirksomheten (kaianlegg) og alle fallrettighetene inn i Nye Steinkjer kommune. Men det påpekes at kraftverket, og dermed det meste av kraftinntektene, forblir i Verran/Nye Steinkjer uavhengig av hvilken grense som vedtas.

Departementet skriver også at konsekvensene ved å miste innbyggere, næringsvirksomhet og potensielle kraftinntekter ikke er så store at det har avgjørende betydning. 

"Depatementet mener at det er mest hensiktsmessig at den nye kommunegrensen trekkes i tråd med fylkesmannens tilrådning, slik at hele Verrabotn grunnkrets blir en del av Indre Fosen kommune. Departementet har lagt avgjørende vekt på at alle innbyggerne i Verrabotn skal bli omfattet av grensejusteringen", heter det i saksutredningen.

Du kan lese hele vedtaket fra kommunal- og moderniseringsdepartementet her.