Arbeidsgruppen for ny administrativ organisering i Nye Steinkjer 2020 har utarbeidet forslaget som nå ligger ute på høring, og som er blitt sendt til dagens avdelinger, enheter og arbeidstakerorganisasjoner i Steinkjer og Verran – i tillegg til eldres råd og rådet for funksjonshemmede. En tilleggsrapport er også utarbeidet som forklarer i mer detalj om hvilke vurderinger arbeidsgruppen har gjort og hvorfor. 

De foreslås fire etater for tjenesteproduksjon og forvaltningsoppgaver:

·       Oppvekst og læring

·       Velferd og mestring

·       Kultur og nærmiljø

·       Teknisk (evt. Teknikk og landbruk)

I tillegg foreslås det å organisere administrasjonen i fire stabsenheter:

·       HR og organisasjonsutvikling

·       Digitalisering og nye tjenester

·       Samhandling og innovasjon

·       Økonomi og finansforvaltning

Modellen legger opp til følgende nivåer under rådmannen:

·       Kommunalsjef/etatssjef

·       Sektorleder

·       Enhetsleder

Oppvekst og læring, samt velferd og mestring foreslås med sektorledere, mens de to andre etatene (kultur og nærmiljø og teknisk) ikke har et ekstra ledernivå.

FORSLAGET I SIN HELHET KAN DU LESE HER

Etter at forslaget ble sendt ut til alle arbeidstakerorganisasjoner/ansatte, har arbeidsgruppen blitt møtt med flere spørsmål. Derfor har gruppen skrevet en tilleggsrapport med avklaringer i forbindelse med forslaget. Tilleggsrapporten kan du lese her.

I løpet av september vil prosjektleder for Nye Steinkjer (Torunn Austheim) lage sitt forslag til administrativ organisering med utgangspunkt i forslaget fra arbeidsgruppa, høringssvar og andre innspill. Prosjektleders forslag vil igjen drøftes med arbeidstakerorganisasjonene før administrativ organisering av Nye Steinkjer blir fastsatt i begynnelsen av oktober i år.

Ifølge prosjektplanen for Nye Steinkjer skal ny ledergruppe være på plass innen 1. januar 2019, og det vil bli den nye ledergruppen som har ansvar for videre arbeid med organisering av sektorer/virksomheter/enheter.