(Foto: Svein Leknes/Steinkjer-Avisa)

Fellesnemnd for Nye Steinkjer kommune ble valgt av kommunestyrene i Verran og Steinkjer 23. august 2017.

Fellesnemndas mandat:

Etter Inndelingslova § 26 skal fellesnemnda samordne og ta seg av forberedelsene til kommunesammenslåingen og ha ansvar for det forberedende arbeidet med økonomiplan og budsjett for det første driftsåret etter at sammenslåinga.

Fellesnemda skal søke å oppnå konsensus i alle avgjørelser. Ved uenighet skal Fellesnemnda vurdere om spørsmålet kan utsettes til etter at nytt kommunestyre er konstituert.

I tillegg har Fellesnemda følgende mandat:

 • Påse at intensjonsavtalen om sammenslåing som er vedtatt av kommunestyrene følges opp i sammenslåingsprosessen
 • Vedta prosjektplan for sammenslåingsprosessen
 • Vedta budsjett for sammenslåingsprosessen
 • Kan inngå avtaler på vegne av den nye kommunen.
 • Beslutter reglement for de nye politiske organene i den nye kommunen og reglement for arbeidsvilkårene for kommunens politikere.
 • Ansvar for utarbeidelse av kommunevåpen, visuell profil og den nye kommunens øvrige symboler
 • Kan justere budsjettet for sammenslåingsprosessen.
 • Gir uttalelser til departementet om budsjett og økonomiplan for de to kommunene.
 • Ansetter revisor i den nye kommunen.
 • Har fullmakt til overføring av personell til den nye kommunen.
 • Kan foreta mindre justeringer i organisering og beskrivelse av prosjektet og endringer av fremdriftsplanen for sammenslåingsprosessen
 • Tar avgjørelser i andre spørsmål knyttet til sammenslåingsprosessen og forhold knyttet til ny kommune.
 • Igangsette og gjennomføre prosesser med felles planverk for den nye kommunen og samkjøre eksisterende planer
 • Tar ansvar for informasjonsarbeid og involvering av innbyggerne under byggingen av den nye kommunen."

Fellesutvalget (FU)  har fungert i en koordinerende og besluttende rolle fra intensjonsavtalen ble underskrevet og frem til 23.august 2017.
 


Reglement for fellesnemnda (FN) og fellesnemndas arbeidsutvalg (FNAU)