Nye Steinkjer kommune skal fra 2020 ha felles eiendomsregister(matrikkel). Det er foretatt en gjennomgang av arbeidet ut fra følgende bestilling:

Enhet for samfunnsutvikling i Verran og avdeling for samfunnsutvikling i Steinkjer bes i fellesskap utarbeide et prosjekt for oppdatering av matrikkelen og andre oppgaver i henhold til sjekkliste fra Kartverket.

En matrikkel er et offentlig register over grunneiendommer i en kommune, det vil si et eiendomsregister med oversikt over gårds- og bruksnummer.

Når fylkeskommunene i Trøndelag slår seg sammen og kommuner slår seg sammen får fylkeskommunen og kommunene nytt kommunenummer.  Da må det også skje endringer i matrikkelen.

Det som vil skje er:

  • Trøndelag får nytt fylkesnummer.

  • Nytt fylkesnummer gir også nye kommunenummer

  • Sammenslåtte kommuner får ett kommunenummer

  • Det må gjøres rettinger i matrikkel og grunnbok

  • Gårds- og bruksnummer omnummereres

  • Gater, veier, stier, plasser og områder som blir brukt til offisiell adressering må ha et entydig navn innenfor kommunen. Adresser med like navn i en ny kommune må opprettes på ny slik at det i kommunen blir unike adresser.Nye veinavn må også registreres i matrikkelen.


Prosjektmandat for overgangen til felles matrikkel for Verran og Steinkjer