Kr 3 mill. er nå innvilget.  I 2016 ble kr 2 mill. innvilget.

Det legges gjennom politiske saker i begge kommuner opp til at kommunene gir Nord-Trøndelag fylkeskommune disposisjonsrett til hele tilskuddssummen.  Det forutsettes at midlene skal brukes til ny veg på strekningen Dyrstad-Østvik, det vil si i  Kvarvingdalen i Beitstad.  Dagens veg gjennom Kvarvingdalen er smal og svingete, og ligger i et område med kvikkleire.  Den er likevel ikke er del av hovedveiprosjektet.  Midlene i hovedprosjektet kan ikke uten innsparing på andre strekninger nyttes til denne delen av veiprosjektet ny fylkesvei 720 til Malm.  Det er derfor svært gledelig med  ekstra midler fra KMD som kan bidra til utbedringer som korter ned reisetiden mellom Verran og Steinkjer.

Fylkesvei 720 (Fv720) går mellom Hjellebotn i Steinkjer og Keiserås i Rissa.  Den går langs Verrasundet, Beitstadfjorden og Beitstadsundet, videre via Kvarvingdalen og til Hjellebotn der den møter fylkesvei 17.

Mer om hele vegprosjektet fv.17/fv.720 kan leses her på Statens vegvesen sin nettside
 

Kari Aarnes
kontorsjef