Alle tre har tilsvarende stillinger i Steinkjer kommune i dag, og har takket ja til å fylle rollene som etatsjefer fra 2019. 

Nye Steinkjer skal administrativt bestå av fire etater: Oppvekst, teknisk, helse og kultur. I tillegg skal det ansettes en stabssjef/assisterende rådmann. 

Stillingen som helsesjef og stabssjef/assisterende rådmann lyses ut internt i første omgang og snarest mulig.

Ansettelse av fagområdesjefer vil skje etter at stillingen som stabssjef/assisterende rådmann er besatt.