Arbeidsgruppen foretok i juni 2017 vurdering av sammensetningen av fellesnemnda.  Arbeidsgruppens forslag ble drøftet i et felles formannskapsmøte 8.juni 2017 og fellesnemnda ble vedtatt opprettet i Verran og Steinkjers kommunestyrer 23.august 2017.

Arbeidsgruppen skal fra september 2017 jobbe fram forslag til hvordan den politiske organiseringen i de to kommunene skal samordnes/samkjøres.
Arbeidsgruppen skal også legge fram forslag til politiske organiseringen i den nye kommunen.

Arbeidsgruppens medlemmer
Bjørn Arild Gram, Øystein Geving Bjørnes, Stein Erik Aalberg, Gjertrud Holand, Anders Lindstrøm, Geir Asle Rotabakk, Laila Johanne Ressem Overrein og Kirsti Tessem.